Kata


 • Bo (6ft Staff) - Shushi no kun, Choun no kun, Sakugawa no kun, Tsuken (Chikin) no kun, Shishi no kun,
 • Sai (Small Trident) - Matayoshi No Sai Dai Ichi (Nicho Sai), Matayoshi No Sai Dai Ni (Sancho Sai), Shinbaru / Chinbaru no sai
 • Tonfa (Wooden Side handled Batton) - Matayoshi No Tunkua Dai Ichi, Matayoshi No Tunkua Dai Ni
 • Nunchaku - Nunchaku No Kata
 • Sansetsukon (Three Sectional Staff) - Hakuho, Sansetsukun No Kata
 • Eku (Boat Oar) - Tsuken Hakachu No Eku Di
 • Nunti-Bo (Spear) - Nunti No Kata
 • Tinbei (Shield) - Timbei No Kata
 • Kama (Short sickles) - Kama No Te
 • Surujin (Weighted rope / Chain) - Suruchin No Kata
 • Kuwa (Hoe) - Kuwa No Te
© Matayoshi Kobudo Australia 2015